Ισολογισμός 2009-2010

Ισολογισμός 2010-2011

Ισολογισμός 2011-2012

Ισολογισμός 2012-2013

Ισολογισμός 2013-2014

Συνοπτικό Προσάρτημα

Έκθεση Διαχείρισης

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμός 2014-2015

Ισολογισμός 2015-2016

Ισολογισμός 2016-2017

Ισολογισμός 2017-2018

Ισολογισμός 2018-2019